Správa

Kontakty

Pevná linka+420 499 300 657

Pracovní doba

Den Čas
Pondělí 07:00 – 15:30
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
1. NP

Popis pracoviště

Správce nemocnice

 • řídí činnost vrátnice, údržby, dopravy,
 • v součinnosti s jednotlivými útvary společnosti zabezpečuje běžnou údržbu a opravy přístrojů a ostatního zařízení,
 • v součinnosti s organizačními jednotkami společnosti zabezpečuje provádění pravidelných preventivních prohlídek,
 • zabezpečuje komunikaci se SÚKL a určuje jednotný systém hlášení nežádoucích příhod ZP,
 • zabezpečuje bezporuchový chod zařízení, dodávky elektrické energie, vody a páry. Zabezpečuje hospodárné využívání energií,
 • zařizuje provádění revizí vyhrazených technických zařízení a odstraňování závad zjištěných při revizích,
 • zabezpečuje řádné nakládání s nebezpečným odpadem, zajišťuje ukládání komunálního odpadu,
 • provádí výkon agendy požární ochrany a BOZP,
 • provádí výkon agend energetického a vodního hospodářství a ochrany životního prostředí,
 • provádí výkon agendy hospodářské správy,
 • spolupracuje s ekonomickým útvarem při vyřazování a likvidaci nepotřebných materiálů a hmotného majetku,
 • zabezpečuje opravy a údržbu objektu ve vlastnictví organizace, spolupracuje s vlastníkem areálu nemocnice na zabezpečení oprav, rekonstrukcí a modernizací,
 • jedná s orgány vykonávajícími kontrolní činnost podle obecně platných předpisů ve věcech týkajících se činností technického útvaru,
 • vede operativně technickou evidenci přístrojů v souladu s předpisy a zpracovává podklady pro rozbory a statistiku,
 • zpracovává podklady pro plánování a vyhodnocování realizovaných akcí,
 • plní další úkoly vyplývající z interních a obecně platných předpisů vztahujících se k výkonu technických agend a k zajišťování zejména:
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny a sanitace,
  • požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  • civilní obrany a ochrany majetku společnosti,
  • kontrolní činnosti.
 • řeší pracovněprávní vztahy v rámci provozně technického útvaru a spolupracuje s úsekem PAM personální práce a mzdových otázek,
 • provádí výkon agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. agendy civilní obrany,
 • zabezpečuje v rámci provozu vrátnice obsluhu telefonní ústředny,
 • organizuje archivaci a skartaci písemností organizace,
 • organizuje provoz dopravy a její agendu,
 • provádí v součinnosti s vedoucími organizačních jednotek kontrolní činnost na úsecích požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní obrany, ochrany majetku.

Personál