Historie nemocnice

Masarykova všeobecná veřejná nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem

V upomínku na otevření nové nemocnice napsal primář MUDr. Josef Geisler v červenci 1927

Z historie ústavu

Veřejná všeobecná nemocnice ve Dvoře Králové n. L. založena byla právě před 80 léty (1847). Byla tehdy umístěna v městském chudobinci a měla 6 lůžek. Vydržována byla obcí a r. 1857 dostalo se jí práva veřejnosti.

V těchto tísnivých poměrech zůstala až do r. 1865, kdy zakoupeny a adaptovány byly budovy nynější staré nemocnice nákladem obce pro 40 lůžek. Nemocnice byla tedy městská, avšak nedopatřením se stalo, že jako vlastník pozemku nemocničního je v knihách pozemkových zapsána „Kais. Königl. Krankenstalt in Königinhof“. Skutečně také obec nepovažovala nemocnici za městskou a nevykonávala dozor nad ní.

Nemocnice, jež se později nazývala „Allg. öffentl. Landeskrankenhaus in Königinhof“, se vydržovala sama z ošetřovacích tax. Záznamy z nejstarších dob nejsou zachovány nebo jen velice kuse. V přiložené tabulce je sestaven stručný přehled za 50 let, t.j. od r. 1877. K tomu jen poznamenávám, že od založení nemocnice působili jako nemocniční lékaři: Jindřich Landrok, Dr. Jos. Veverka, Dr. Fr. Hampl, Dr. Emil Reinberger. V posledních létech též Dr. M. Spěváček.

Ty neurčité právní poměry trvaly do roku 1921, kdy přiznáno bylo obci Královédvorské vlatnické právo k nemocnici. Brzy nato navázáno jednání mezi obcí a okresem Královédvorským, jež skončilo 1922 převzetím staré nemocnice do vlastnictví okresu.

Mezitím ovšem staré místnosti nevyhovovaly ani rozměry, ani zařízením; potřeba nové nemocnice se stávala nutností. Již 1897 a 1906 usneslo se městské zastupitelstvo, že má býti vystavěna nová moderní nemocnice. K realisaci těchto plánů však nedošlo.

Okres restauroval sice r. 1922 staré budovy značným nákladem, zakoupil i částečně nové vnitřní zařízení a instrumentárium, ale tím získáno pouze jakž takž vyhovující provisorium, stavba nového ústavu nedala se již odkládati.

Dne 28. března 1922 usnesla se okresní správní komise závazně o stavbě nové nemocnice vlastním nákladem. Vypracováním projektu pověřen byl arch. Weingärtner, rada zemského výboru v Praze; náklad rozpočten až na 7 mil. Kč. Ministerstvo zdravotnictví povolilo státní subvenci 30% až do výše 6,600.000 Kč.

Se stavbou započato bylo v červnu 1924, provedla ji firma Hořeňovský z Pardubic. Práce řemeslnické zadány téměř výhradně zdejším živnostníkům, specielní práce provedly firmy:

Firma Provedené práce
Kalloria v Hradci Králové ústřední topení
Českomoravská-Kolben zdviž – Siemens-Halske
Městské elektrárny zdejší signální zařízení světelné, autom. telefon, elektrické hodiny
Kaliba-Nusle kuchyňské zařízení
Havelka a Mész prádelnu
Bratří Čížkové vnitřní zařízení a Roentgen
fa. Instrumenta sterilisace
Kmoch – Dvůr Král. vodovod
Bratří Fischerové – Letky komín u kotelny
Linoleum Praha podlahy
Wimmer, Hradec Králové dlažba
Vichr – Nusle plot
Vichr a spol., Praha postele
Městské elektrické podniky světlo, diathermie, Jessionkovo slunce atd.