Královédvorská nemocnice slaví 90. výročí

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Předchůdkyně nynější nemocnice – „Veřejná všeobecná nemocnice“ – byla ve Dvoře Králové n. L. založena již v roce 1847, tzn. před 170 lety, byla však provozována v městském chudobinci. V červnu roku 1924 došlo na severní periferii města k zahájení stavby nové nemocnice. Komplex nemocničních budov sestával z hlavní budovy o dvou poschodích, z budovy administrační, hospodářské, pavilonu infekčního a pavilonu desinfekčního. V hlavní budově bylo tehdy 7 oddělení s celkem 150 lůžky. Vybudování objektů v tomto areálu bylo dokončeno v roce 1927, čímž se začala psát devadesátiletá historie současné Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem.

V průběhu let 1. republiky docházelo v souvislosti s vývojem medicíny a poznatků v ošetřovatelství ke změnám ve skladbě odborností a organizace provozu nemocnice. V období po 2. světové válce a zejména v období budování socialismu byla dvorská nemocnice zařazena do systému nemocničních zařízení trutnovského okresu a spolu s nemocnicemi v Trutnově, Vrchlabí a Žacléři se stala součástí Okresního ústavu národního zdraví. V této době existovala v nemocnici oddělení vnitřního lékařství, chirurgické, porodnicko-gynekologické, dětské a urologické. Opravy probíhaly v nemocnici v omezeném rozsahu, větší změnu představovalo vybudování systému centrálního vytápění v roce 1960 a dostavba operačních sálů v roce 1980. O 12 let později, v roce 1992, došlo k organizační změně a dvorská nemocnice se stala příspěvkovou organizací zřizovanou Okresním úřadem v Trutnově. Od téhož roku provozovala nemocnice pět lůžkových oddělení – interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské, urologické a nelůžkové oddělení ARO, biochemickou a hematologickou laboratoř, rehabilitaci a komplex odborných ambulancí i ambulancí praktických lékařů pro dospělé a pro děti ve Dvoře Králové nad Labem a ve všech přilehlých obcích. Součástí nemocnice byly i ambulance zubních lékařů v budově nemocniční polikliniky, dopravní zdravotní služba, léčebna zrakových vad a rychlá záchranná služba. Opravy probíhaly v nemocnici v omezeném rozsahu, větší změnu představovalo vybudování systému centrálního vytápění v roce 1960 a dostavba operačních sálů v roce 1980. O 12 let později, v roce 1992, došlo k organizační změně a dvorská nemocnice se stala příspěvkovou organizací zřizovanou Okresním úřadem v Trutnově. Od téhož roku provozovala nemocnice pět lůžkových oddělení – interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské, urologické a nelůžkové oddělení ARO, biochemickou a hematologickou laboratoř, rehabilitaci a komplex odborných ambulancí i ambulancí praktických lékařů pro dospělé a pro děti ve Dvoře Králové nad Labem a ve všech přilehlých obcích. Součástí nemocnice byly i ambulance zubních lékařů v budově nemocniční polikliniky, dopravní zdravotní služba, léčebna zrakových vad a rychlá záchranná služba. V letech 1992–1997 docházelo k postupné privatizaci ambulancí praktických a zubních lékařů a dopravní zdravotní služby, dále převodu Léčebny zrakových vad pod Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. K 1. lednu 1997 došlo k převodu nemocnice ze státu do majetku Města Dvora Králové nad Labem, které vložilo nemocnici do akciové společnosti „Městská nemocnice, a. s.“. Na základě výběrových řízení realizovaných Ministerstvem zdravotnictví v letech 1996–1997 pro stanovení sítě zdravotnických zařízení a počtu akutních lůžek v nich byly pro nemocnici stanoveny odbornosti a počty lůžek, které odpovídají i současné struktuře nemocnice. V souladu s výsledky výběrových řízení byla v roce 1999 uzavřena porodnice a od roku 2000 bylo nově zřízeno oddělení následné péče s 30 lůžky, které bylo v roce 2001 rozšířeno na stávajících 50 lůžek. Důsledky nedostatečného rozsahu údržby a oprav v předchozích letech byly řešeny zahájením rozsáhlých oprav hlavní budovy v letech 2001–2002. Následně prošly rekonstrukcí i budovy následné péče, stravovacího provozu, záložních zdrojů elektrické energie, tepla a výměníkové stanice. Náklady provedených oprav a rekonstrukcí představovaly částku přesahující vysoko 100 mil. Kč. Na zabezpečení prostředků na realizaci oprav a rekonstrukcí se podílelo Město Dvůr Králové n. L. a od roku 2007 také Královéhradecký kraj. Bez těchto oprav a rekonstrukcí by nemocnice neplnila podmínky stanovené pro nemocniční zařízení a zákonitě by byla vyřazena ze sítě poskytovatelů zdravotní péče. V roce 2007 se Královéhradecký kraj stal 80% akcionářem Městské nemocnice, a. s., a k 1. lednu 2009 následně Město Dvůr Králové nad Labem převedlo zbývajících 20 % akcií a nemovitý majetek na Královéhradecký kraj. Městská nemocnice, a. s., se tak stala součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s.

Nyní je Městská nemocnice, a. s., součástí sítě krajských nemocnic, poskytuje pacientům Dvora Králové n. L. a spádové oblasti akutní lůžkovou péči v základních oborech, interním a chirurgickém. Jedná se o přibližně 35 tis. obyvatel. Pro pacienty urologického oddělení se jedná dokonce o území s počtem zhruba 130 tis. obyvatel, pokrývá okres Trutnov a zčásti okresy Jičín a Semily. Spádová oblast nemocnice se postupně zvětšovala po ukončení nemocnic v Hostinném, Hořicích a Jaroměři. Soustavným přizpůsobováním dvorské nemocnice, měnícím se podmínkám a uplatňováním nových poznatků a postupů v medicíně i ošetřovatelské péči obhájila zdejší nemocnice svoji úlohu v rámci zdravotní péče pro pacienty regionu. Nemocnice kontinuálně pokračuje v procesu zvyšování úrovně medicínské i ošetřovatelské péče implementací nových postupů a technologií ve prospěch a zlepšení poskytovaných zdravotních služeb. Kromě pořizování nové moderní diagnostické a operační techniky trvale působí za zvyšování profesionality zdravotnického personálu. Chirurgické i urologické oddělení je akreditováno pro výchovu mladých lékařů. Nemocnice se dlouhodobě umísťuje na předních místech při hodnocení kvality péče pacienty v rámci hodnocení HealthCare Institutu. Z hlediska ekonomických výsledků je oceněna společností Bisnode D&B Česká a Slovenská republika. Ocenění známkou Top Rating je mezinárodním uznáním kvality a důvěryhodnosti z pohledu ekonomického zdraví a dosažených výsledků. V rámci snahy o trvalé zvyšování kvality a úrovně poskytované péče byla nemocnice akreditována Spojenou akreditační komisí a více než 10 let je certifikována v oblasti kvality péče, environmentu a bezpečnosti práce dle norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. To prokazatelně dokládá úsilí zdravotníků a managementu nemocnice zajistit pacientům a klientům kvalitní a bezpečné zdravotní služby. V letošním roce byla vybudována nová biochemická a hematologická laboratoř jako náhrada za laboratoř z roku 1970, která již neplnila současné požadavky na tato diagnostická pracoviště. Před vedením nemocnice stojí velký úkol – vyřešit výstavbu nových operačních sálů jako náhradu za dosud provozované operační sály, které již zcela nevyhovují a neplní elementární hygienické požadavky na zajištění bezpečnosti operovaných pacientů. Vyřešení tohoto problému je zcela zásadní pro další existenci zdejší nemocnice jako důležité součásti infrastruktury Dvora Králové nad Labem a celé spádové oblasti. Bezpečnost a ochrana zdraví pacientů klade vysoké požadavky na personál operačních sálů s cílem eliminovat rizika vyplývající z technického stavu operačních sálů v podobě zvýšené úrovně desinfekce a intervalu kontroly čistoty operačního prostředí. V průběhu historie se na postech primářů vystřídala řada osobností svázaných s královédvorským regionem. Největším bohatstvím nemocnice a garance kvalitní péče pro její pacienty vždy byl a v současné době stále je zejména tým zdravotníků – lékařů a sester. To bezesporu platí i o představi­telkách týmu ošetřovatelského personálu, který vytváří pro pacienty pocit domácího přátelského a vlídného prostředí. „Nemocnice má za sebou devadesátiletou historii protkanou celou řadu dobrých výsledků, úspěchů a tisíce léčených pacientů. Disponuje kvalitním zdravotnickým týmem, moderní diagnostickou a operační technikou, zkušeným managementem a zejména vůlí poskytovat služby a péči pacientům. Jsem přesvědčen, že to jsou důvody pro další pokračování historie dvorské nemocnice,“ shrnuje Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva