Akreditace - nemocnice Královéhradeckého kraje nastupují cestu ke kontinuálnímu zvyšování kvality a bezpečí lékařské i ošetřovatelské péče.

Akreditace je jednou z možností externího hodnocení kvality ve zdravotnictví. Principem akreditace je posuzování shody pracovních procesů ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy, přičemž akreditační standardy popisují činnosti (klinické i neklinické), které musí zdravotnické zařízení přizpůsobit svému prostředí a zaručit jejich standardizaci (jednotnost). Hlavním cílem tak je zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí lékařské a ošetřovatelské péče. Akreditační standardy se věnují všem oblastem činnosti zdravotnického zařízení, které souvisejí přímo či nepřímo s péčí o naše klienty – pacienty.

Každé zdravotnické zařízení musí zpracovat vlastní vnitřní předpisy, ve kterých stanoví závazné postupy pro všechny zdravotnické i nezdravotnické zaměstnance. Tyto individuální vnitřní předpisy musí respektovat platnou národní legislativu a mohou čerpat z doporučených postupů odborných společností. Nedílnou součástí přípravy a naplnění smyslu akreditace je i průběžný sběr informací a dat, která dokumentují trendy v každodenní léčebné péči. Analýzy dat jsou důležitou součástí akreditačního šetření. Po období příprav na akreditaci, které je u každého zdravotnického zařízení individuální, následuje samotný proces akreditace. Akreditační šetření prověřuje, zda zdravotnické zařízení splnilo požadavky jím vytvořených standardů. Šetření provádějí auditoři autorizované akreditační společnosti, kdy je po pečlivém šetření vypracována závěrečná zpráva auditorů s vyjádřením, zda akreditace byla či nebyla udělena.

Akreditace se uděluje nejčastěji na dobu tří let.

18. září se uskutečnil v prostorách Královéhradeckého krajského úřadu první seminář věnovaný problematice akreditací. Do konce tohoto roku bude nastartována příprava k akreditačnímu procesu. Naším cílem je nejpozději do tří let postupně získat akreditaci ve všech nemocnicích v Královéhradeckém zdravotnickém holdingu.